Biopharmacy Department - Jozwiaka's Lab - Medical University of Lublin

News

20.05.2019

Stypendium dla doktoranta

[Aktualizacja]

Rekrutacja została zakończona.

 

Poszukujemy doktoranta w projekcie badawczym pt. Wielocelowe ligandy selektywne funkcjonalnie w badaniu aktywności receptorów sprzężonych z białkiem G w komórkach nowotworowych, finansowanym ze środków NCN (program SONATA). Popularnonaukowy opis projektu dostępny jest pod adresem https://bit.ly/30tSsKk. Kierownikiem projektu jest dr inż. Artur Wnorowski.

 

Wymagania

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • uzyskanie tytułu magistra do końca września 2019 w dziedzinie biologii, biotechnologii, farmacji, analityki medycznej, inżynierii biomedycznej lub w dziedzinie pokrewnej;
 • gotowość do zostania słuchaczem szkoły doktorskiej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się i pracy w zespole.

Dodatkowo mile widziane będzie:

 • doświadczanie w prowadzenie hodowli komórkowych;
 • znajomość techniki western-blot;
 • współautorstwo publikacji naukowych i doniesień konferencyjnych.

 

Opis zadań

Doktorant będzie zaangażowany w prowadzenie badań w projekcie mającym na celu wyjaśnienie działania receptorów GPR55 oraz β2-adrenergicznego w komórkach nowotworowych.

 

Do zadań doktoranta należało będzie:

 • planowanie i prowadzenie badań z wykorzystaniem kultur komórek nowotworowych, m.in. testów na żywotność i cytotoksyczność oraz ocena migracji i inwazji komórek;
 • prowadzenie badań związanych z oceną aktywności szlaków przekazywania wewnątrzkomórkowego przy użyciu techniki western-blot;
 • statystyczna analiza danych;
 • prezentowanie otrzymanych wyników na spotkaniach laboratoryjnych oraz podczas konferencji naukowych;
 • przygotowywanie tekstów publikacji naukowych.

 

Warunki zatrudnienia

Stypendium naukowe w wysokości 4000,00 zł/miesiąc wypłacane przez okres realizacji zadań w projekcie badawczym. Przewidywany czas trwania projektu: 36 miesięcy. Przewidywany termin rozpoczecia projektu: październik 2019.

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. wymagań należy składać osobiście w Zakładzie Biofarmacji (Chodźki 4a/01a, 20-093 Lublin) lub drogą elektroniczną na adres artur.wnorowski@umlub.pl lub artur.wnorowski@gmail.com najpoźniej do 31 maja 2019 roku. W tytule wiadomości proszę zamieścić frazę "sonata 2019 doktorant" oraz swoje imię i nazwisko.

 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

 • CV kandydata zawierające informacje o dorobku naukowym,
 • List motywacyjny,
 • Kopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów magisterskich lub oświadczenie o przewidywanym terminie ukończenia studiów magisterskich,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:

Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że zgodnie z przepisami prawa powszechnego, tj. obowiązującą do dnia 25 maja 2018 r. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922), zaś po wskazanym dniu Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin danych osobowych dotyczących mnie, zawartych w CV oraz dokumentach dostarczonych Uniwersytetowi w związku z ubieganiem się o udział w konkursie o stypendium naukowe, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu kwalifikacji do uczestnictwa oraz realizacji konkursu.

Posiadam wiedzę, że moje dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celach związanych z udziałem w konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że udział w konkursie i podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, mam również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym będzie on skuteczny od dnia jego złożenia i nie będzie miał wpływu na legalność przetwarzania danych do dnia sprzeciwu. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 

Rozmowa kwalifikacyjna

Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komunikaty

08.06.2020

Nasza doktorantka laureatką Grantu Wyjazdowego Polskiego Towarzystwa Zebrafish


Rozstrzygnięto pierwszy konkurs na Granty Wyjazdowe (PTZ Travel Grants) dla doktorantów przyznawane przez Polskie Towarzystwo Zebrafish.
więcej
26.09.2019

Zakład Biofarmacji ponownie wyróżniony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej


NAWA rozstrzygnęła pierwszy nabór wniosków w Programie im. Stanisława Ulama.
więcej
20.05.2019

Stypendium dla doktoranta


Poszukujemy doktoranta w projekcie badawczym pt. Wielocelowe ligandy selektywne funkcjonalnie w badaniu aktywności receptorów sprzężonych z białkiem G w komórkach nowotworowych,...
więcej